สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด เพชรบูรณ์

   วัดศรีมงคล (วัดนาทราย)

  รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

  วัดศรีมงคล หรือ วัดนาทราย เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2358 หรือในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ โบสถ์เก่า (สิม) เป็นสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาที่มีความสำคัญ และเป็นศาสนสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณมีอายุประมาณ 200 ปี

  เดิมทีวัดศรีมงคลใช้ชื่อ "วัดทรายงาม" ตามลักษณะลานวัดที่เป็นลานทรายสีแดงสะอาดสวยงาม ชาวบ้านมีเชื้อสายหลวงพระบาง สิมที่สร้างขึ้นเป็นศิลปะล้านช้างที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของทันทวย ส่วนจิตกรรมฝาผนังนั้นเป็นแบบแบน สองมิติ เขียนแบบอยุธยาตอนปลาย โดยช่างเขียนพเนจร ชื่อ ""ตาขี้ทูด"" ว่าจ้างในราคา 4 ชั่ง

  มีพระพุทธรูปประธานนามว่า "พระพุทธมงคล" เป็นพระปูนปั้น ศิลปะล้านช้าง เดิมทีเป็นพระทองสัมฤทธิ์ คู่กับพระยืน (น่าจะเป็นพระสาวก) 2 องค์ แต่ถูกทหารญี่ปุ่นขนไป คราวสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยที่ชาวบ้านไม่กล้าขัดขวาง

  ความน่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งมีอยู่ทั้งสี่ด้านในอุโบสถ เป็นภาพเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวหนังเขียนบนพื้นปูน เกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าสิบชาติ โดยแสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆ ก่อนที่จะเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ภาพนรก-สวรรค์ ที่แฝงปรัชญาคำสอนให้บุคคลละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี และภาพที่สะท้อนให้เห็นชีวิตของสังคมท้องถิ่นในอดีต ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี อันได้แก่ ภาพการประกอบอาชีพต่างๆ การล่าสัตว์ การจับปลา การค้าขายทางเรือ, ภาพชาวจีนที่แต่งกายแบบจีนโบราณ ไว้ผมเปียและมีอักษรภาพจีนกำกับ และภาพที่แสดงการค้าขายทางเรือ

  การเดินทาง
  ใช้ทางหลวงสายหล่มเก่า-วังบาล ระยะทางจากอำเภอหล่มเก่าประมาณ 3 กิโลเมตร และจากทางแยกเข้าหมู่บ้านนาทรายหมู่ที่ 2 เป็นระยะทางอีกประมาณ 1 กิโลเมตร