สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด น่าน

      พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    พิิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด ตั้งอยู่ภายในวัดพระเกิด เขตเทศบาลเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ภายในจัดแสดงวิถีชุมชนโบราณที่มีในท้องถิ่นครั้งสมัยล้านนา อันเป็นวิถีชีวิตสืบต่อมานานกว่า 100 ปี โดยเป็นความร่วมมือกันของคนในชุมชน และวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เพื่อสืบสานและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนคนน่าน มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษที่ตกทอดสู่ลูกหลาน ซึ่งล้วนเป็นมรดกเก่าแก่ทรงคุณค่าทางจิตใจมาสู่คนรุ่นใหม่ ที่ชาวชุมชนบริจาค และรวบรวมไว้ด้วยเกรงจะถูกทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อมจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

    คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) จำนวน 2,323 ผูก แบ่งเป็น 20 หมวด คัมภีร์พื้นเมืองน่าน พงศาวดารเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด หนังสือพื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด 2 ภาษา อักษรตั๋วเมืองและอักษรไทย