สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด เลย

      พระธาตุสัจจะ

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การมาสักการะ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม)สร้างขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนมที่พังทลายลง นับเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดเลยและชาวลาว พระธาตุสัจจะสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 และสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 พระธาตุสัจจะมีความสูง 33 เมตร โดยสร้างให้มีลักษณะคล้าย ๆ กับพระธาตุพนม ฐาน 8 เหลี่ยม กว้าง 17 เมตร บนยอดพระธาตุสัจจะประดับด้วยฉัตร 7 ชั้นด้วยกัน และถัดลงมาอีกเล็กน้อยมีส่วนที่เป็นปูนได้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ใช้เงินในการสร้างองค์พระธาตุจนเสร็จสมบูรณ์ประมาณ 1,500,000 บาท และหลังจากสร้างองค์พระธาตุเสร็จไปในระยะหนึ่ง ต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2522 ก็ได้สร้างกลีบบัวบานรอบองค์พระธาตุ ต่อด้วยก่อกำแพงแก้ว 4 ด้าน พร้อมด้วยซุ้มประตูทั้งสี่ด้านตามมุมกำแพง เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 เมื่อสร้างเสร็จแล้วคณะกรรมการได้จัดงานสมโภชขึ้น 5 วัน 5 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 และทางวัดก็ได้กำหนดเอาวันเพ็ญเดือน 3 หรือวันมาฆบูชา ของทุก ๆปี จัดงานบุญประเพณีเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธศาสนิกชนทั้ง ชาวไทยและชาวลาวหลายได้กราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุสัจจะ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเอง