สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรสงคราม

      วัดบางแคใหญ่

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง บริเวณปากคลองบางแค ตำบลแควอ้อม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2357 โดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) สร้างให้กับภรรยาหลวงของท่าน จึงได้ชื่อว่า "วัดบางแคใหญ่" นอกจากนี้ท่านได้สร้าง "วัดบางแคน้อย" ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักให้ภรรยาน้อยด้วย ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 200 ปี ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา พระประธานในอุโบสถคือหลวงพ่อศรีสมุทรพุทธโคดมโดยมีพระอัครสาวกขนาบซ้ายขวา บานหน้าต่างและบานประตูของพระอุโบสถมีลักษณะเด่นคือเป็นบานไม้แกะสลักที่มีความงดงาม ส่วนพระพุทธรูปรอบระเบียงคตอุโบสถทั้งสี่ด้านเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องปั้นด้วยศิลาแลง และมีพระพุทธรูปปางสมาธิ นอกจากนี้ยังมีธรรมเจดีย์ 7 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2405 มีกำแพงแก้วล้อมรอบ และหอระฆังที่อยู่ตรงซุ้มประตูระเบียงคตอุโบสถด้านข้าง ด้านขวาของหอระฆังเป็นอนุสาวรีย์เจ้าพระยาวงษาสุรศักดิ์ สมุหพระกลาโหม และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อมาที่วัดบางแคใหญ่คือกุฏิสงฆ์ซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว เขียนในปลายสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นเรื่องราวการทำสงครามไทย-พม่า ซึ่งน่าจะเป็นครั้งที่ ร.2 โปรดให้ไปขัดตาทัพที่ราชบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2364 ซึ่งไม่ได้เปิดให้ชมทั่วไปต้องขออนุญาตก่อนเข้าชม การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 325 (ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ) เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานพระศรีสุริเยนทร์ เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3062 ประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านวัดภุมรินทร์กุฎีทองก็จะเห็นวัดบางแคใหญ่ อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเดินทางมาคือ ทางเรือ ซึ่งเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่จะมีการสร้างถนน โดยลงที่ท่าเรือวัดบางแคใหญ่ซึ่งอยู่ด้านหน้าวัด นอกจากนี้ท่าน้ำด้านหน้าวัดยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในการทำบุญปล่อยปลาโดยมีปลาจำหน่ายหลายชนิดอีกด้วย