สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ราชบุรี

      วัดคงคาราม

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    ศิลปกรรมอันเกิดจากความวิริยะ อุตสาหะ ละเอียดอ่อน และอันเกิดจากศรัทธาของช่างฝีมือชาวพุทธ ที่ปรากฏเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดคงคารามนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาผนังตามวัดสำคัญอื่น ๆ ที่มักเขียนภาพไตรภูมิและพุทธประวัติ ลักษณะฝีมือช่างสันนิษฐานว่าเป็นสกุลกรุงเทพฯ สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งคาดว่าจะมีอายุไม่เกินกว่ารัชกาลที่ 3 จิตรกรรมผู้เขียนภาพได้พยายามถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติออกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยแบ่งขั้นตอนของเรื่องให้อยู่ในระเบียบกาลแห่งพุทธประวัติ ภาพจิตรกรรมฝาผนังหาดูได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะในวัดที่สำคัญ ๆ แต่ก็เป็นเรื่องไม่ง่าย ที่จะตัดสินว่าแห่งใดจะมีความสมบูรณ์ มีความสวยงาม มีลีลา ท่วงท่าอ่อนหวานกว่ากันหากมิได้ไปชมด้วยสายตาตนเอง วัดคงคาราม เป็นวัดมอญวัดหนึ่งในจำนวนหลายวัด อยู่ที่ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนือ เพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น วัดคงคาราม เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด จากการเล่าสืบต่อมาของชาวบ้านซึ่งมีเชื้อสายมอญพอจะจับเค้าได้ว่า ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาต่อกับกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ มีพวกมอญได้อพยพเข้ามาตามลำน้ำแม่กลองมาตั้งถิ่นฐานอยู่เหนือเขตอำเภอโพธาราม (ในสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นอำเภอ) ขึ้นไปจดใต้อำเภอบ้านโป่ง และได้สร้างวัดนี้ขึ้นหรือวัดนี้อาจจะ สร้างมาก่อนที่พวกมอญจะอพยพเข้ามา และหลังจากเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก็ได้ทำนุบำรุงเป็นวัดมอญสืบต่อมา แรกเริ่มแต่เดิมทีวัดนี้ชื่อ “วัดกลาง” ภาษามอญ เรียกว่า “เภียโต้” มีความหมายอยู่สองนัยด้วยกัน คือ 1. หมายถึงศูนย์กลางของชุมชนและเภียโต้ เป็นชื่อวัดในสมัยที่มอญยังเป็นประเทศ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานผ้ากฐินหลวงที่วัดนี้หลายปี และได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วัดคงคาราม” 2. ในสมัยหลังได้มีพระรามัญจากนครหลวง ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณวุฒิ มาเป็นสมภาร ฝ่ายคณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะใหญ่ ได้ปกครองวัดตามฝั่งแม่น้ำแม่กลองทั้งสองฝั่ง วัดนี้จึงได้เป็นวัดเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายรามัญนิกาย แขวงเมืองราชบุรี และเจ้าคณะได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูรามัญธิบดีถึง 6 รูปด้วยกัน ปัจจุบันมีพระอธิการสันติ สนฺติกโร เป็นเจ้าอาวาส เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ราคา 10 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3223 1770, 0 3223 1933, 0 1527 5308