สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด ตรัง

      เกาะสุกร

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ห่างชายฝั่งเพียง 3 กิโลเมตร บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน มีอาชีพประมง ทำสวนยาง และเกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม