สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัด นครศรีธรรมราช

      บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

    รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

    ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เยื้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างโดยนายเขียน มาลยานนท์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็น ""ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์"" นายอำเภอเมืองกลาย ต่อมาได้ใช้บ้านและที่ดินเปิดเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยา และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยา เมื่อปีพ.ศ. 2482 และปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. 2529 ภายหลังนายสำราญ ตรีสัตยพันธุ์ ทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงบ้านให้มีสภาพสวยงาม และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ชนรุ่นหลังได้เยี่ยมชมเรือนปั้นหยาอายุ 108 ปี บ้านท่านขุนฯ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baantankhun.com